Обращение в банк о выплате денег с текущего счёта

  
Вопрос:    Год назад открыл текущий банковский счёт в иностранной валюте (в долларах США). Сейчас не могу снять деньги наличными. Написал в банк заявление, чтобы выдали всю сумму. Банк ответил, что сейчас действует постановление Правления НБУ от 29 августа 2014 года № 540, которым ограничена выдача денег в валюте с текущего счёта в пределах 15000 гривен в сутки по курсу НБУ. Но и этих денег я получить не могу. Правомерны ли действия банка? Что посоветуете сделать? Нужно ли мне каждый день обращаться в банк с новым заявлением о выдаче наличными в долларах США в эквиваленте 15000 гривен?

Ответ:    Постановлением Правления Национального банка Украины «О введении дополнительных механизмов для стабилизации денежно-кредитного и валютного рынков Украины» от 29 августа 2014 года № 540 ограничено выдачу (получение) наличными денег в иностранной валюте с текучих и депозитных счетов клиентов через кассы и банкоматы в пределах эквивалента 15000 гривен в сутки на одного клиента (по официальному курсу НБУ). Но это не лишает Вас права получить в банке наличными в иностранной валюте в пределах эквивалента 15000 гривен в сутки по официальному курсу НБУ. Этот нормативный акт не отменяет обязательство банка выдавать клиенту наличными, хотя бы в указанных пределах.
Предлагаю обратиться в банк с заявлением о заблаговременном извещении о времени и месте выдачи денежных средств с текущего счёта в долларах США в пределах ежедневного лимита, установленного Национальным банком Украины. Если банк и в дальнейшем не будет выдавать деньги, рекомендую обратиться в суд с иском о взыскании с банка задолженности. Предлагаю текст обращения в банк.

ПуАТ «ХХХ Банк»

 

Іванова Івана Івановича
адреса: м. Київ, вул. ХХХ

 

 

ЗАЯВА

 

Я звернувся із заявою щодо видачі мені грошових коштів з мого рахунку в ПуАТ «ХХХ Банк» №1111111111111 в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США. У цій заяві я просив видати вказану суму в доларах США.
У відповідь я отримав листа, у якому зроблено посилання на постанову Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540. Натомість нічого не зазначено щодо виконання банком зобов'язання видати мені кошти.
Звертаю увагу, що положеннями п. 9 постанови Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540 встановлено, що уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу (отримання) готівкових коштів в іноземній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах 15000 грн. 00 коп. на добу на одного клієнта в еквіваленті за офіційним курсом НБУ.
Разом з тим, статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Також ч.ч. 1, 2, ст. 319 та ч. 2 ст. 386 ЦК України визначено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.
Відповідно до вимог ч. 3 статті 1068 ЦК України банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розпорядження, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунку або законом.
Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору, вимог кодексу, актів законодавства, а при відсутності таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Положеннями ч. 1 ст. 612 ЦК України передбачено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Статтею 1074 ЦК України передбачено, що обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.
А отже, Ваше посилання на постанову Правління НБУ «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютних ринків України» від 29 серпня 2014 року № 540, як на підставу для неповернення належних мені грошових коштів, є безпідставним, оскільки в даному випадку правовідносини між сторонами, в першу чергу, регулюються ЦК України та двостороннім Договором банківського рахунку фізичної особи з випуском платіжної карти, укладеним між нами, а відмова в видачі коштів порушує мої права, регламентовані, у тому числі, статтею 41 Конституції України.
У зв'язку із цим нагально вимагаю видати мені готівкою 15000 (п'ятнадцять тисяч) доларів США з мого рахунку №1111111111111. Повідомляю про свою готовність прибуття до указаного Вами відділення ПуАТ «ХХХ Банк» у м. Києві для отримання коштів у доларах США в межах 15000 грн. на добу в еквіваленті за офіційним курсом НБУ, допоки я не отримаю усю суму 15000 доларів США.
Звертаю увагу, що частина 1 статті 532 ЦК України визначає місце виконання зобов'язання: якщо місце виконання зобов'язання не встановлено у договорі, виконання грошового зобов'язання провадиться за місцем проживання кредитора (п. 4).
Поскільки я є кредитором і мешкаю у м. Києві, то і виплата коштів має відбуватись у м. Києві. А тому прошу повідомляти мене завчасно про час та місце видачі вказаних коштів письмово шляхом направлення листа електронною поштою на адресу ххххххх, а також телефоном за номером +38ХХХХХХХХХ.

 

                                                               ____________І.І.Іванов

Модная одежда, взыскание алиментов, стягнення аліментів, Адвокатские услуги, Юридичні послуги