Як визначити реальну вартість акцій у разі спору?

  
Текст питання:    Мені, як одному із учасників товариства з обмеженою відповідальністю, стало відомо, що товариство купило акції якогось акціонерного товариства. Вартість цих акцій у договорі дуже завищена, внаслідок цього у товариства утворився борг. Але насправді ці акції не мають ніякої цінності. Усе це робилось іншими учасниками товариства потай від мене, аби вивести кошти і розвалити наше товариство, у якого є активи. Я хочу оскаржити у суді цей договір купівлі-продажу акцій, визнати його недійсним, бо він був фіктивним. Які мені треба отримати документи про спірний договір, щоб довести його фіктивність?

Відповідь:    Як я зрозумів із питання, фіктивність договору купівлі-продажу акцій ви хочете довести шляхом доведення відсутності наміру створення правових наслідків для вашого товариства, яке купило акції. Для цього вам треба буде довести, що ціна, указана в договорі купівлі-продажу, не відповідала реальній ринковій ціні акцій. Я не знаю обставин укладення цього договору, щоб радити, як вам краще визнати його недійсним. Зі свого досвіду можу запропонувати зразок клопотання у кримінальному провадженні про витребування документів у справі про шахрайство і доведення до банкрутства, із якого вам стане зрозуміло про необхідні документи про емітента акцій для проведення експертизи по оцінці акцій:

Слідче управління ГУ МВС України в м. Києві

Старшому слідчому ХХХХ

 

адвоката Стеценка Юрія Володимировича,
представника потерпілого N

КЛОПОТАННЯ

 


Кримінальне провадження №ХХХХХХ, розпочате за заявою мого клієнта, кваліфіковане як шахрайство і доведення до банкрутства.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).
Одним із способів скоєння злочину, за яким розпочато вказане кримінальне провадження, було укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» (Продавець) і ТОВ «А» (Покупець). Предметом цього Договору було придбання 100000 простих іменних акцій ПАТ «ФМВ» за 3310000 грн. Вважаю, що вказаний договір було завідомо вчинено з метою утворення заборгованості ТОВ «А» перед ТОВ «Б». Це підтверджується тим, що у наступному за заявою ТОВ «Б» порушено провадження про банкрутство ТОВ «А». Отже, можна припустити, що договір купівлі-продажу цінних паперів було укладено ТОВ «А» за усвідомлення директором та учасниками цього товариства шкоди інтересам товариства від його наслідків.
Звертаю увагу, що згідно інформації, яка міститься на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, станом на період часу, коли був укладений вказаний договір в обігу перебувало 10000000 штук простих іменних акцій ПАТ «ФМВ». Тобто виходить, що 100000 акцій становить 1% загальної кількості акцій ПАТ «ФМВ». Зрозуміло, що із таким пакетом акцій ніяким чином не можна впливати на участь в управлінні ПАТ «ФМВ». Тим більше, що згідно Звіту про фінансові результати ПАТ «ФМВ» дивіденди акціонерам не виплачувались. Вказане свідчить про укладення вказаного договору, який завідомо суперечив інтересам ТОВ «А».

Вважаю, що керівник ТОВ «А» діяв за узгодженим планом із керівником ТОВ «Б» та його учасниками. Для доказування наявності складу злочину у діях вказаних осіб необхідно перевірити реальність ціни простих іменних акцій ПАТ «ФМВ», щоб порівняти її з ціною, вказаною у Договорі. Якщо буде встановлено, що ціна, вказана у Договорі, не відповідає реальній і є завищеною, то це буде свідчити про умисність дій керівника ТОВ «А» з метою завдання шкоди інтересам товариства.

Вважаю, що для збирання доказів у кримінальному провадженні №ХХХХХХ стосовно встановлення реальної ціни акцій ПАТ «ФМВ» слід здійснити таке.

1. Законом України «Про акціонерні товариства» передбачено затвердження органами товариства ринкової вартості акцій на підставі незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
Так, за змістом статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Закону, інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства - зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.
Наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчими зборами), затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої і другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчими зборами), повинна мотивувати своє рішення.

Згідно частини 1 статті 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» звіт про оцінку майна є документом, що містить висновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання відповідно до договору. Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку майна, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

Отже, з огляду на вказані норми Законів України «Про акціонерні товариства» і «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» слід витребувати від ПАТ «ФМВ» копії рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ФМВ», які були чинними на час укладення Договору, а також копію звіту оцінювача про оцінку ринкової вартості акцій ПАТ «ФМВ», на підставі якого таке рішення приймалось.

2. Одним із джерел доказів згідно ст. 84 КПК України є висновок експерта, що є формою застосування спеціальних знань у кримінальному судочинстві.
Визначення реальної ціни простих іменних акцій ПАТ «ФМВ» має бути підтверджено висновком експерта із застосуванням спеціальних знань. На вирішення експерту має бути поставлено питання про реальну ціну 100000 простих іменних акцій ПАТ «ФМВ» станом на час укладення Договору.

Згідно частини 4 статті 4 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна.
За класифікацією Міністерства юстиції України ця судова експертиза проводиться за спеціальністю 16.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів.

За своїм змістом оцінка вартості акцій товариства є оцінкою бізнесу, бо власник акцій набуває корпоративних прав на управління господарською діяльністю товариства. А отже, для проведення оціночної експертизи необхідні документи про емітента акцій - ПАТ «ФМВ» та про результати ведення цим товариством господарської діяльності за попередні 3-5 років, що передували укладенню Договору. Цими документами є:
1. Статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка статистики, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, чинні станом на день укладення Договору.
2. Баланси ПАТ «ФМВ», які подавались протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
3. Звіти про фінансовий стан ПАТ «ФМВ», які подавались протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
4. Звіти про прибутки і збитки та інший сукупний дохід ПАТ «ФМВ», які подавались протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
5. Податкові декларації з податку на прибуток підприємства ПАТ «ФМВ», які подавались протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
6. Відомості обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) ПАТ «ФМВ» із вказівкою про дату введення в експлуатацію основних засобів, які перебували у вказаного товариства протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
7. Відомості обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
8. Відомості обліку витрат на виробництво ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
9. Відомості обліку грошових коштів і фондів ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
10. Відомості обліку розрахунків та інших операцій ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
11. Відомості обліку реалізації ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
12. Відомості обліку розрахунків з постачальниками ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
13. Відомості обліку заробітної плати ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
14. Правовстановлюючі документи на об'єкти нерухомого майна, право власності або користування якими були у ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору (акт про право власності або постійного користування, договір оренди, документи щодо нормативної оцінки об'єктів нерухомого майна, витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно тощо).
15. Документи щодо розрахунку земельного податку та розрахункові документи у підтвердження його сплати ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
16. Генеральний план забудови основної території ПАТ «ФМВ» із нанесенням будівель та споруд.
17. Документи (технічний (-і) паспорт(-и)) на будівлі та споруди, право власності або користування якими були у ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору, довідкова інформація про їх будівельно-технічні характеристики (поверховість, площа, об'єм, конструкції тощо).
18. Відомості про об'єкти транспортних та інженерних комунікацій на території ПАТ «ФМВ» (автодороги, залізна дорога, газопровід, лінія електропередач, каналізація, водопровід тощо).
19. Відомості про машини, обладнання, транспортні засоби (назва, модель, виробник, рік виготовлення, дата введення в експлуатацію, функціональне призначення, продуктивність, потужність, дані про ремонт або консервацію, технічні паспорти, акти технічного стану тощо), право власності або користування якими були у ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
20. Відомості журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 36, 63 і 68, які вносились протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (далі - Інструкція), на рахунку 36 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності. На рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги. Рахунок 68 «Розрахунки зa іншими операціями» призначений для обліку розрахунків за операціями, щo не можуть бути відображені нa рахунках з 63 пo 67.
За вказаними рахунками для обліку розрахунків підприємство веде журнал-ордер (оборотно-сальдова відомість).
21. Відомості журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунком 18, які вносились протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
Згідно Інструкції рахунок 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» призначено для обліку дебіторської заборгованості фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу, для обліку активів, використання яких, як очікується, неможливо протягом дванадцяти місяців з дати балансу, а також для обліку інших необоротних активів, які не знайшли безпосереднього відображення на інших рахунках обліку необоротних активів.
За дебетом рахунку 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи» відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованості та одержання інших необоротних активів, за кредитом - погашення (списання) довгострокової дебіторської заборгованості та вибуття інших необоротних активів.
Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення, за видами інших необоротних активів.
Звертаю увагу, що згідно інформації, яка міститься на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на час укладення Договору у балансі ПАТ «ФМВ» у рядку 50 вказано наявність довгострокової дебіторської заборгованості.
22. Відомості журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунком 14 і 35, які вносились протягом останніх трьох років до часу укладення Договору, а також відомості про назви господарських товариств і підприємств, учасником (акціонером) яких ПАТ «ФМВ» було у вказаний період часу, розмір цих пакетів акцій, кількість акцій, їх вартість, розмір часток статутного капіталу.
Згідно Інструкції рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств, створених на території країни та за кордоном, тощо.
Згідно Інструкції на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» ведеться облік наявності та руху поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитних сертифікатів.
Звертаю увагу, що згідно інформації, яка міститься на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на час укладення Договору у балансі ПАТ «ФМВ» у рядку 45 вказано наявність довгострокових фінансових інвестицій, а у рядку 220 - поточних фінансових інвестицій. Такими інвестиціями можуть бути пакети акцій інших акціонерних товариств та частки у статутному капіталі інших товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств тощо.
23. Відомості журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунком 34 і субрахунком 162, які вносились протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
Для обліку векселів одержаних використовуються: субрахунок 162 «Довгострокові векселі одержані» і рахунок 34 «Короткострокові векселі одержані». На субрахунку 162 «Довгострокові векселі одержані» ведеться облік векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.
На рахунку 34 «Короткострокові векселі одержані» ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.
За дебетом рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані» відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом - отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.
Аналітичний облік на субрахунку 162 та рахунку 34 ведеться за кожним одержаним векселем.
Звертаю увагу, що згідно інформації, яка міститься на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на час укладення Договору у балансі ПАТ «ФМВ» у рядку 150 вказано отримання векселю.
24. Відомості журналу-ордеру (оборотно-сальдова відомість) за рахунками 37 і 55, які вносились протягом останніх трьох років до часу укладення Договору.
Згідно Інструкції на рахунку 37 «Розрахунки з різними дебіторами» ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.
Згідно Інструкції рахунок 55 «Інші довгострокові зобов'язання» призначено для узагальнення інформації про розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним зобов'язанням та облік яких не відображається на решті рахунках класу 5 «Довгострокові зобов'язання». Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов'язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.
Звертаю увагу, що згідно інформації, яка міститься на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на час укладення Договору у балансі ПАТ «ФМВ» у рядку 470 вказано про наявність інших довгострокових зобов'язань, а у рядку 530 - про кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги.
25. Відомості про наявність кредитів, заборгованості, застави, судових процесів і виконавчих проваджень за участі ПАТ «ФМВ», арешт майна та інших обтяжень майна ПАТ «ФМВ» протягом трьох років до дня укладення Договору.
26. Відомості про заплановані капітальні вкладення ПАТ «ФМВ» на 5 років, затверджені до часу укладення Договору.
27. Бізнес-план ПАТ «ФМВ», затверджений до часу укладення Договору (за наявності).
28. Звіти (висновки) незалежних аудиторських фірм та/або аудиторів за наслідками аудиту фінансової звітності ПАТ «ФМВ» протягом останніх трьох років до часу укладення Договору (за наявності).
Звертаю увагу, що згідно інформації, яка міститься на сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ПАТ «ФМВ» користується послугами ТОВ «Краща аудиторська фірма».
29. Звіти оцінювачів про оцінку вартості майна ПАТ «ФМВ», які складались протягом останніх трьох років до часу укладення Договору (за наявності).

Копії вказаних документів слід витребувати від ПАТ «ФМВ», органу статистики, податкової інспекції, ТОВ «Краща аудиторська фірма».
Отримання вказаних документів дозволить провести оціночну експертизу. Без вказаних документів визначити реальну ціну 100000 простих іменних акцій ПАТ «ФМВ» на момент укладення Договору буде неможливо.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання потерпілим проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.
Як зазначено в ч. 1 ст. 220 КПК України, клопотання потерпілого і його представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий зобов'язаний розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 2, 56, 93, 110, 220 КПК України,

прошу:

1. Витребувати від Публічного акціонерного товариства «ФМВ» належним чином завірені:
1) копію рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ФМВ», яке було чинним на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
2) копію звіту оцінювача про оцінку ринкової вартості акцій ПАТ «ФМВ», на підставі якого приймалось рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів про затвердження ринкової вартості простих іменних акцій ПАТ «ФМВ», чинного на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
3) копії статуту ПАТ «ФМВ», а також його свідоцтва про державну реєстрацію, довідки статистики, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, чинних на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
4) копії балансів ПАТ «ФМВ», зданих за три роки перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
5) копії звітів про фінансовий стан ПАТ «ФМВ», зданих за три роки перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
6) копії звітів про прибутки і збитки та інший сукупний дохід ПАТ «ФМВ», зданих за три роки перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
7) копії податкових декларацій з податку на прибуток підприємства ПАТ «ФМВ», зданих за три роки перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
8) копії відомостей обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) ПАТ «ФМВ» із вказівкою про дату введення в експлуатацію основних засобів, які перебували у товариства протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
9) копії відомостей обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів ПАТ «ФМВ» які перебували у товариства протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
10) копії відомостей обліку витрат на виробництво ПАТ «ФМВ», які були у товариства протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
11) копії відомостей обліку грошових коштів і фондів ПАТ «ФМВ», які були у товариства протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
12) копії відомостей обліку розрахунків та інших операцій ПАТ «ФМВ», які були у товариства протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
13) копії відомостей обліку реалізації ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
14) копії відомостей обліку розрахунків з постачальниками ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
15) копії відомостей обліку заробітної плати ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
16) копії правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, право власності або користування якими були у ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А» (копії акту про право власності або постійного користування, договору оренди, документів щодо нормативної оцінки об'єктів нерухомого майна, витяги з Реєстру прав власності на нерухоме майно тощо),
17) копії документів щодо розрахунку земельного податку та розрахункові документи у підтвердження його сплати протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
18) копію генерального плану забудови основної території ПАТ «ФМВ» із нанесенням будівель та споруд на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
19) копії документів (технічних паспортів) на будівлі та споруди, право власності або користування якими були у ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А», а також довідкову інформацію про їх будівельно-технічні характеристики (поверховість, площа, об'єм, конструкції тощо),
20) відомості про об'єкти транспортних та інженерних комунікацій на території ПАТ «ФМВ» (автодороги, залізна дорога, газопровід, лінія електропередач, каналізація, водопровід тощо) на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
21) відомості про машини, обладнання, транспортні засоби (назва, модель, виробник, рік виготовлення, дата введення в експлуатацію, функціональне призначення, продуктивність, потужність, дані про ремонт або консервацію, копії технічних паспортів, актів технічного стану тощо), право власності або користування якими були у ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
22) копії журналу-ордеру (оборотно-сальдову відомість) ПАТ «ФМВ» за рахунками 14, 18, 34, 35, 36, 37, 55 63, 68, субрахунком 162 протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
23) відомості про назви господарських товариств і підприємств, учасником (акціонером) яких ПАТ «ФМВ» було на протязі трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А», розмір цих пакетів акцій, кількість акцій, їх вартість, розмір часток статутного капіталу,
24) відомості про наявність кредитів, заборгованості, застави, судових процесів і виконавчих проваджень за участі ПАТ «ФМВ», арешт майна та інших обтяжень майна ПАТ «ФМВ» протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А»,
25) відомості про заплановані капітальні вкладення ПАТ «ФМВ» на 5 років, чинні на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А» (копії рішень органів товариства щодо цього),
26) копію бізнес-плану ПАТ «ФМВ», чинного на момент укладення договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А» (за наявності),
27) копії звітів (висновків) незалежних аудиторських фірм та/або аудиторів за наслідками аудиту фінансової звітності ПАТ «ФМВ», складених протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А» (за наявності),
28) копії звітів оцінювачів про оцінку вартості майна ПАТ «ФМВ», складених протягом трьох років перед укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А» (за наявності).
2. Витребувати від Управління статистики у Святошинському районі м. Києва копії балансу (звіту про фінансовий стан) Публічного акціонерного товариства «ФМВ», зданих товариством за три роки до укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А».
3. Витребувати від Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у м. Києві копії податкових декларацій з податку на прибуток підприємства Публічного акціонерного товариства «ФМВ», зданих товариством за три роки до укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А».
4. Витребувати від ТОВ «Краща аудиторська фірма» копії звітів (висновків) за наслідками аудиту фінансової звітності ПАТ «ФМВ», зроблених за три роки до укладенням договору купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Б» і ТОВ «А».
5. За результатами розгляду цього клопотання прошу прийняти рішення у формі постанови, копію якої направити заявнику.

___________ адвокат Стеценко Ю.В.

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги