Попередній договір до договору довічного утримання

  
Текст питання:    Я допомагаю по-сусідськи одній літній жінці. Хоча у неї є дорослий син, але відносини між ними не склалися. Чоловік давно помер. Син їй не допомагає і не відвідує. Але ця жінка крім допомоги по господарству потребує матеріальної допомоги, їй потрібні гроші на ліки. Вона запропонувала мені укласти з нею договір довічного утримання, за яким вона залишить свою квартиру мені. Ця квартира до цього часу неприватизована, у ній зареєстрована тільки сусідка. Це двокімнатна квартира. Сусідка пропонує за догляд за нею подарувати мені половину квартиру, а на іншу половину скласти договір довічного утримання. Та сума, яку вона хоче отримувати, як щомісячне утримання, мене влаштовує. Але вона просить сплачувати це утримання уже зараз, бо хвороби загострились. Що можливо зробити у цій ситуації?

Відповідь:    Неприватизована квартира не може бути предметом договору дарування або договору довічного утримання. Якщо ваша сусідка приватизує квартиру, то тоді вона зможе подарувати вам частину квартири, а другу частину квартири передати у обмін на довічне утримання та догляд. Як я розумію, усі витрати часу і коштів щодо приватизації квартири і вчинення договорів будуть покладені на вас. Але якщо ви раніше не приватизовували квартиру з державного житлового фонду, то я б порадив здійснити реєстрацію вашого місця проживання у квартирі сусідки, а потім приватизувати цю квартиру у рівних частках. Після цього ваша сусідка зможе укласти договір довічного утримання щодо належної частки квартири. Тобто у такому випадку зможете зекономити на укладенні договору дарування.
Задля забезпечення повернення витрачених вами коштів на утримання вашої сусідки до часу укладення договору довічного утримання рекомендую укласти попередній договір до договору довічного утримання. Цей попередній договір підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, то потрібна буде згода вашого(-ї) чоловіка (дружини). Пропоную вам текст цього попереднього договору


ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР

Ми, Іванова Дарина Петрівна, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХ, паспорт ХХХХ, виданий ХХХХХХХ, яка зареєстрована і проживає за адресою: ХХХХХХ, іменована далі «ПЕРША СТОРОНА», з одного боку, та Петрова Оксана Іванівна, ідентифікаційний номер ХХХХХХХХХ, паспорт ХХХХ, виданий ХХХХХХХ, яка зареєстрована і проживає за адресою: ХХХХХХ, іменована далі «ДРУГА СТОРОНА», з іншого боку, а разом надалі за текстом - «СТОРОНИ», розуміючи значення цього правочину, перебуваючи при ясній пам'яті і доброму розумі, намагаючись згідно із ст. 6 Цивільного кодексу України врегулювати саме ті відносини, що відповідають їх дійсним намірам, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. СТОРОНИ зобов'язуються в майбутньому укласти і належним чином оформити договір довічного утримання (догляду) (надалі - Основний договір) на умовах, в порядку та строки, визначених цим Договором.
1.2. За Основним договором ПЕРША СТОРОНА зобов'язується передати ДРУГІЙ СТОРОНІ у власність ½ частину квартири, взамін чого ДРУГА СТОРОНА зобов'язується забезпечувати ПЕРШУ СТОРОНА утриманням та доглядом довічно.
1.3. Квартира, щодо ½ частини якої буде укладено Основний договір, розташована в місті ХХХХХХ по вулиці ХХХХХХХ, будинок № ХХ, квартира № ХХ, що складається з двох жилих кімнат, загальною площею 50 кв.м., житловою площею 30 кв.м.

2. Умови договору
2.1. СТОРОНИ домовились укласти та нотаріально посвідчити Основний договір у відповідності до п. 1.2 цього Договору з урахуванням таких істотних умов:
2.1.1. Предмет договору довічного утримання (догляду) (Основного договору):
2.1.1.1. Матеріальне забезпечення з утримання (догляду), яке щомісячно має надаватись ПЕРШІЙ СТОРОНІ, оцінюється СТОРОНАМИ за їх взаємною згодою у сумі ХХХХ гривень. До вказаної суми включаються вартість комунальних та інших послуг за проживання ПЕРШОЇ СТОРОНИ у квартирі, вказаній у п. 1.3 цього Договору, продуктів харчуванням, одягу, медикаментів, догляду, необхідної допомоги.
2.1.1.2. ПЕРША СТОРОНА здобуває право безкоштовного довічного користування однією із двох жилих кімнат у квартирі, вказаній у п. 1.3 цього Договору, за погодженням СТОРІН. У обох СТОРІН є право користування допоміжними приміщеннями квартири.
2.2. СТОРОНИ домовились укласти та нотаріально посвідчити Основний договір не пізніше 1 вересня 2015 року.

3. Обов'язки СТОРІН
3.1 Обов'язки ПЕРШОЇ СТОРОНИ:
3.1.1. зареєструвати місце проживання ДРУГОЇ СТОРОНИ у квартирі, вказаній у п. 1.3 цього Договору.
3.1.2. разом із ДРУГОЮ СТОРОНОЮ отримати у власність вказану квартиру шляхом приватизації (безоплатної передачі).
3.1.3. укласти із ДРУГОЮ СТОРОНОЮ після приватизації квартири, указаної у п. 1.3 цього Договору, Основний договір.
3.1.4. продовжити строк цього Договору за узгодженням із ДРУГОЮ СТОРОНОЮ, якщо до вказаного у п. 2.2 цього Договору строку не вдасться приватизувати квартиру, указану у п. 1.3 цього Договору, та отримати правовстановлювальний документ через незалежні від СТОРІН обставини.
3.1.5. прибути до нотаріуса для укладення Основного договору або внесення змін до цього Договору у строк (дата, час, місце), погоджений СТОРОНАМИ усно/письмово.
3.1.6. нести відповідальність за справжність всіх наданих ДРУГІЙ СТОРОНІ документів.
3.2 Обов'язки ДРУГОЇ СТОРОНИ:
3.2.1. усіляко сприяти ПЕРШІЙ СТОРОНІ у здійсненні дій, необхідних для проведення реєстрації свого місця проживання у цій квартирі, а також щодо приватизації цієї квартири.
3.2.2. Оплатити витрати ПЕРШОЇ СТОРОНИ, необхідні для реєстрації свого місця проживання у цій квартирі, приватизації цієї квартири, а також витрати на нотаріальне посвідчення цього Договору, можливих змін до нього та Основного договору. Підтвердженням здійснення ДРУГОЮ СТОРОНОЮ оплат від імені ПЕРШОЇ СТОРОНИ є наявність оригіналів або копій платіжних документів, здійснених від імені ПЕРШОЇ СТОРОНИ.
3.2.3. До часу укладення Основного договору надавати ПЕРШІЙ СТОРОНІ щомісячне матеріальне забезпечення з утримання (догляду) в розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків від коштів, вказаних в п. 2.1.1.1 цього Договору.
3.1.5. продовжити строк цього Договору за узгодженням із ПЕРШОЮ СТОРОНОЮ, якщо до вказаного у п. 2.2 цього Договору не вдасться приватизувати квартиру, указану у п. 1.3 цього Договору, та отримати правовстановлювальний документ через незалежні від СТОРІН обставини.
3.1.6. прибути до нотаріуса для укладення Основного договору або внесення змін до цього Договору у строк (дата, час, місце), погоджений СТОРОНАМИ усно/письмово.

4. Відповідальність СТОРІН
4.1. У разі відмови ПЕРШОЇ СТОРОНИ від укладення Основного договору, не набуття права власності ПЕРШОЮ СТОРОНОЮ на ½ частину квартири, указаної у п. 1.3 цього Договору, за будь-яких причин або неможливості надання правовстановлювальних документів на цю квартиру, що унеможливлять укладення Основного договору, неподання документів, необхідних для нотаріального посвідчення Основного договору, неприбуття до нотаріуса для укладення Основного договору, та за наявності інших обставин, внаслідок яких Основний договір не буде укладений з вини ПЕРШОЇ СТОРОНИ, ПЕРША СТОРОНА зобов'язана відшкодувати ДРУГІЙ СТОРОНІ усі витрати, понесені відповідно до пунктів 3.2.2, 3.2.3, 5.6 цього Договору, а також уплатити неустойку (штраф) у розмірі 100% вартості усіх понесених ДРУГОЮ СТОРОНОЮ витрат на виконання цього Договору.
4.2. У разі відмови ДРУГОЇ СТОРОНИ від укладення Основного договору, усі понесені ДРУГОЮ СТОРОНОЮ витрати на виконання цього Договору не підлягають поверненню (відшкодуванню) ПЕРШОЮ СТОРОНОЮ.

5. Особливі умови
5.1 Відповідно до ст. 635 Цивільного кодексу України зобов'язання, встановлені цим Договором, припиняються, якщо Основний договір не був укладений протягом терміну, встановленого цим Договором за умовою виконання пункту 3.1 цього Договору, або якщо жодна із СТОРІН не направить іншій стороні пропозицію про укладення Основного договору.
5.2. Якщо одна СТОРОНА бажає припинення зобов'язання, встановленого цим Договором, вона повинна направити іншій стороні пропозицію про відмову від Основного договору. Ця пропозиція має бути оформлена письмово та вручена іншій стороні під розписку або надіслана іншій стороні поштою заказним листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж в останній день терміну, встановленого цим Договором для укладення Основного договору. У цьому випадку настають наслідки, передбачені пп. 4.1 і 4.2 цього Договору.
5.3. Зміни та доповнення до цього Договору можливі за взаємною згодою СТОРІН, що мають бути посвідчені нотаріально та стають невід'ємною частиною цього Договору.
5.4. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з укладенням або виконанням цього Договору, вирішуються СТОРОНАМИ шляхом переговорів, а при недосягненні згоди - у судах загальної юрисдикції відповідно до чинного законодавства України.
5.5 В зв'язку з укладанням цього договору усі попередні угоди та домовленості втрачають чинність, а у разі виникнення суперечок переважну силу мають умови цього договору.
5.6. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього Договору, сплачуються ДРУГОЮ СТОРОНОЮ.
5.7. Договір складений у трьох примірниках, що мають силу оригіналу, з яких два - по одному для кожної із СТОРІН, а третій залишається у справах приватного нотаріуса ХХХХХХХХ.

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги