Цивільно-правовий договір із найманим працівником

  
Текст питання:    Я підприємець. Маю магазин. Найманих працівників не хочу оформляти. Продавці, які у мене працюють, зареєстровані підприємцями. Наші відносини ніяк не оформлені. Діє усна домовленість. Мені стало відомо, що банк стягнув заборгованість за кредитним договором з одного із продавців. Відкрито виконавче провадження. Роботою цього продавця я задоволений. Але не хочу, щоб виникли проблеми із товаром, який є у магазині, якщо прийде державний виконавець, накладе арешт, вилучить товар чи ще щось. Як мені поступити?

Відповідь:   

Ви можете укласти договір про спільну діяльність як фізичні особи-підприємці, у якому слід вказати, що весь товар належить вам. Інша сторона здійснює реалізацію цього товару на засадах підприємницької діяльності. За зразок пропоную вам текст такого договору. Він укладається у письмовій формі і нотаріального посвідчення не потребує. Для детального обговорення умов договору ви можете звернутися за консультацією.

 

Договір про спільну діяльність

Цей Договір (надалі - "Договір") укладено в м. Києві «____» __________ 201_ року між:

Фізичною особою-підприємцем _______________, надалі «Сторона-1», з одного боку, та

Фізичною особою-підприємцем _________________, надалі «Сторона-2», з другого боку, про наступне:

1. Сторони домовилися про організацію спільної діяльності щодо роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами (надалі - товар).

2. Сторони зобов'язуються діяти спільно шляхом об'єднання майна, грошових коштів і зусиль.

3. Спільна діяльність Сторін здійснюватиметься у належному Стороні-1 магазині по вул. ХХХ, 25 у м. Києві (надалі - магазин).

4. Сторона-1 зобов'язується здійснювати закупку і поставку товару належної якості, кількості та асортименту до магазину.

5. Сторона-2 зобов'язується здійснювати реалізацію товару у магазині.

6. Сторона-2 зобов'язується не здійснювати реалізацію іншого товару, аніж належного Стороні-1, у магазині.

7. Сторона-2 зобов'язується не зберігати будь-якого особистого майна у магазині.

8. Кожна із Сторін має право залучати для виконання своїх зобов'язань за даним Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед другою Стороною за їх дії.

9. Сторона-1 зобов'язується забезпечити належні умови для реалізації товару (наявність електроенергії, світла, опалення, сигналізації тощо).

10. Витрати на утримання магазину покладаються на Сторону-1.

11. Сторона-2 зобов'язується надавати Стороні-1 інформацію про стан реалізації товару за першою вимогою Сторони-1.

12. Сторона-2 зобов'язується зберігати товар у належному стані, охороняти його від утрати, пошкодження або втрати товарного виду.

13. В разі втрати або пошкодження товару Сторона-2 повертає його вартість Стороні-1.

14. Сторона-1 має право здійснювати контроль над діяльністю Сторони-2 у рамках цього Договору шляхом перевірки кількості та асортименту товару, який знаходиться у магазині, бухгалтерських і інших документів.

15. Ціни на товар, що реалізовується Стороною-2, формуються спільно Сторонами за взаємною домовленістю.

16. Всі доходи, отримувані від реалізації товару внаслідок спільної діяльності, використовуються в першу чергу на відшкодування матеріальних затрат Сторони-1.

17. Прибуток, що отримують Сторони від спільної діяльності, підлягає розподілу між ними у рівних частках.

18. Підведення підсумків спільної діяльності, облік затрат на її ведення і розподіл прибутку між Сторонами здійснюється на основі взаємних звітів Сторін.

19. Оподаткування прибутку від спільної діяльності здійснюється кожною Стороною окремо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

20. Спільні витрати і збитки Сторін покриваються за рахунок грошових коштів Сторін, набутих внаслідок спільної діяльності.

21. Сторони усвідомлюють, що їх спільна діяльність здійснюється в складних умовах нестабільного ринку, що підвищує ступінь ризику їх підприємницької діяльності. У зв'язку з цим Сторони залишають за собою право на дострокове розірвання цього Договору у зв'язку із зміною економічною ситуацією в країні, безперспективністю і недоцільністю здійснення спільного господарювання, а також в разі неможливості здійснення своєї діяльності на принципах самоокуповування і самофінансування. В даному випадку Сторона-ініціатор зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за 10 (десять) днів.

22. Взаємостосунки Сторін припиняються шляхом складання окремої угоди про дострокове припинення дії цього Договору. 

23. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою з обов'язковим складанням письмового документа.

24. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даною угодою третій стороні без письмової згоди другої Сторони.

25. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

26. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чиним законодавством України. 

27. Цей Договір вступає в дію від дня його підписання обома Сторонами.

28. Реквізити і підписи Сторін:

Элитная бижутерия, Розірвання шлюбу, Расторжение брака, Юридические услуги, Адвокатські послуги